ست کردن Mail Relay دیتاسنتر Redstation در Directadmin

فایل exim.conf را با استفاده از یک ویرایشگر باز نموده :

nano /etc/exim.conf
این خط را پیدا کنید :

lookuphost:
 driver = dnslookup
 domains = ! +local_domains
 ignore_target_hosts = 127.0.0.0/8
 condition = "${perl{check_limits}}"
 transport = remote_smtp
 no_more
کلیه دستورات بالا را با استفاده از # کامنت (Comment) کنید ، سپس دستورات زیر را در زیر آن اضافه کنید :

smarthost:
 driver = manualroute
 domains = ! +local_domains
 transport = remote_smtp
 route_data = "relay.redstationmail.co.uk"

نمونه تنظیمات صحیح :

#lookuphost:
# driver = dnslookup
# domains = ! +local_domains
# ignore_target_hosts = 127.0.0.0/8
# condition = "${perl{check_limits}}"
# transport = remote_smtp
# no_more

smarthost:
 driver = manualroute
 domains = ! +local_domains
 transport = remote_smtp
 route_data = "relay.redstationmail.co.uk"

و در پایان جهت اعمال تغییرات exim را ری استارت کنید :
 
service exim restart
 
 
 
 

 • Email, SSL
 • 2 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

در همین زمینه

ست کردن Mail Relay دیتاسنتر Redstation در CPanel

به مسیر Main >> Service Configuration >> Exim Configuration Editor برید ، Advanced...